ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

(hatályos 2018. május 25-től)

A jelen Tájékoztató célja, hogy rögzítse az Borsod Agroker Zrt. (továbbiakban: Társaság) által alkalmazott adatvédelmi – és  személyes adatkezelési elveket, és a társaság adatvédelmi és – kezelési politikáját.

Társaságunk adatkezelőként a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt határozza meg, adatfeldolgozóként pedig adatokat kezel.

Az adatkezelés a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

Az adatfeldolgozás technikai jellegű adatkezelés, az adatok feletti rendelkezési és döntési joggal nem rendelkezik.

Személyes adatnak minősül az azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

Társaságunk adatkezelőként és adatfeldolgozóként tiszteletben tartja mindazon személyek magánszféráját, akik a Társaság számára személyes adatot adnak át és elkötelezett ezek védelmében.

I. Társaságunk a GDPR 13. cikke alapján az alábbi tájékoztatást adja az érintett személyek részére: 

1. Az Adatkezelő adatai: 

 1. Személyes adatainak kezelője a Borsod Agroker Zrt.
 2. Székhely: 3434 Mályi, Kistokaji út 1.
 3. Weblap: www.borsodagroker.hu
 4. Telefon: 06 46/529 070
 5. E-mail: info@borsodagroker.hu

2. ADATFELDOLGOZÁS:

A Társaság az általa kötött szerződések teljesítésében közreműködő Külső szolgáltatók (továbbiakban: adatfeldolgozó) számára a személyes adatokat rendelkezésükre bocsátja. A személyes adatokat (pl. név, lakcím, telefonszám, e-mail cím, stb.) az adatfeldolgozók a saját adatvédelmi tájékoztatóikban foglalt rendelkezéseknek, valamint a GDPR rendelet előírásainak megfelelően kezelik.

A Borsod Agroker Zrt. számára adatfeldolgozást végzők szolgáltatók:

 1. OTP Bank Nyrt.
 2. MKB Bank Zrt.
 3. MKB – Euroleasing Autólízing Zrt.
 4. Merkantil Bank Zrt.
 5. Budapest Bank Zrt.
 6. Six Payment Services

Az adatfeldolgozó kizárólag olyan utasításokat hajthat végre, amelyek írásban rögzítettek. Társaságunk az adatfeldolgozókkal írásbeli szerződést köt, mely tartalmazza az adatkezelő által az adatfeldolgozónak átadott adatokat és az adatfeldolgozó azokkal végzett tevékenységeit. Titoktartás kötelezi a személyes adatok kezelésével foglalkozó munkavállalóinkat és az itt megjelölt adatfeldolgozókat. Az adatbiztonság garantálása érdekében az adatfeldolgozó végrehajtja a szervezési és technikai intézkedéseket. Az adatfeldolgozó segíti az adatkezelőt abban, hogy teljesítse a személyes adatok védelmére vonatkozó kötelezettségeit. Az adatfeldolgozó az adatkezelő döntése alapján minden személyes adatot visszajuttat az adatkezelőnek vagy töröl, törli a meglévő másolatokat, egy kivétellel, ha a tagállami vagy az uniós jog az adatok tárolását írja elő. Az adatfeldolgozó elősegíti és lehetővé teszi az adatkezelő által vagy az általa megbízott ellenőr segítségével végzett auditokat, helyszíni vizsgálatokat. Amennyiben az adatfeldolgozó – szerződésben rögzítettek szerint – további adatfeldolgozó segítségét veszi igénybe, úgy őrá ugyanazok a kötelezettségek vonatkoznak, mint amelyek eredetileg a szerződés által létrejöttek az adatfeldolgozó és az adatkezelő között.

3. ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ:

Társaságunk a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére.

4. ADATVÉDELMI KÉRELMEK:

Az adatkezeléssel és adatvédelemmel kapcsolatos bármilyen kérése vagy kérdése esetén kérelmét postai úton a 3434 Mályi, Kistokaji út 1. címre vagy elektronikusan az info@borsodagroker.hu címre küldheti. Válaszainkat legfeljebb 30 napon belül megküldjük az Ön által meghatározott címre.

  5. KÜLFÖLDI ADATTOVÁBBÍTÁS:

Társaságunk a kereskedelmi tevékenységéhez kapcsolódóan az Európai Gazdasági Térségen (EGT) kívülre továbbíthat személyes adatokat. Ebben az esetben sem sérülnek az érintetteknek adatvédelmi jogai.

Kizárólag akkor továbbítunk személyes adatok az EGT-n kívüli területre, ha a harmadik ország megfelelő védelmi szintet képes biztosítani, melynek képességét az Európai Bizottság állapítja meg.

II. Társaságunk adatkezelésének célja, jogalapja, időtartama:

1. ADATKEZELÉSI CÉLOK:

Társaságunk az alábbi célokból végez adatkezelést a jogszabályokkal összhangban:

 1. kereskedelmi tevékenységünk keretében termékértékesítést és/vagy szolgáltatást igénybe vevőinek valamint közvetített szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan a szolgáltatást igénybe vevőinek adatait, mint jogi kötelezettség teljesítése és ügyfélkapcsolat fenntartása céljából kezeljük;
 2. piackutatás, marketingtevékenység;
 3. munkavállalók és pályázók adatainak kezelése (külön szabályzatban meghatározott feltételekkel);
 4. szerződéses partnerek kapcsolattartói adatainak kezelése a szerződés teljesítése céljából;
 5. ügyfelek megrendeléseinek teljesítése;
 6. vagyonvédelem, személyi biztonság;
 7. törvényben meghatározott kötelezettség teljesítése céljából

2. ADATKEZELÉS JOGALAPJA: 

GDPR 6.cikk (1) bekezdés a) pont: érintett hozzájárulása
GDPR 6.cikk (1) bekezdés b) pont: szerződés teljesítése
GDPR 6.cikk (1) bekezdés c) pont: jogi kötelezettség teljesítése
GDPR 6.cikk (1) bekezdés f) pont: jogos érdek, mindig érdekmérlegelés szükséges

Az egyes adatkezelési tevékenységek jogalapja:

 1. a számviteli jogszabályoknak megfelelő számla kiállításának jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont
 2. kapcsolattartás, a partnerek munkavállalóinak adatai esetében az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont. Az adatkezelő jogos érdeke: üzletmenet folytonossága.
 3. munkavállalók adatainak kezelése: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b), c) pontok.
 4. szerződéses partnerek adatainak kezelése: jogalap GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont, valamint nem teljesülés esetén GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont.
 5. piackutatás, marketing tevékenység: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont, valamint GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont. Az adatkezelő jogos érdeke: kereskedelmi tevékenység optimalizálása, ügyfél elégedettség fokozása.
 6. marketing tevékenység céljából Facebook oldal is üzemel, azonban önálló adatbázis létrehozása, profilalkotás nem történik.
 7. on-line ügyfélszolgálat jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont
 8. biztonsági kamera üzemeltetése jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont. Az adatkezelő jogos érdeke: vagyonvédelem, munkavállalók esetében az Mt.-ben meghatározott munkáltatói jogos érdek.

Az érintett személyes adatainak jogos érdek alapján történő kezelése esetén érdekmérlegelést végzünk, melynek során:

 1. beazonosítjuk és rögzítjük a jogos érdeket
 2. beazonosítjuk és rögzítjük az érintett érdekeit és jogait
 3. szükségesség és arányosság, a célhoz kötöttség, adattakarékosság, korlátozott tárolhatóság elve alapján mérlegelés
 4. tájékoztatjuk az érintettet az érdekmérlegelésről.

Az érintettnek amennyiben az adatkezelés jogalapja jogos érdek volt, tiltakozási joga van, mely alapján a személyes adatot nem kezeljük tovább, kivéve ha az adatkezelést kényszerítő ok indokolja.

Nem áll fenn kényszerítő indok direkt marketing esetén, tiltakozás esetén az adatokat törölni kell. (Direkt marketingbe tartoznak azok a reklámok, amelyek közvetlenül keresik meg potenciális ügyfeleiket. Ez történhet elektronikus úton, telefonhívással, postán keresztül stb. Minden egyes módszerre speciális szabályok is érvényesek. Az érintett itt a reklám címzettje lesz, azaz az a személy, akihez a reklám eljut, illetve irányul. Az érintett személyes adatait pl. egy honlap vagy webáruház üzemeltetője kezelheti.)

3. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA: 

A számlákat jogi kötelezettség miatt legalább 8 évig megőrizzük. A számlakiállítás alapjául szolgáló iratok megőrzési ideje 8 év.

A munkaviszony alapjául szolgáló iratok megőrzési ideje: 50 év.

A partner kapcsolattartás céljából megadott adatok megőrzési ideje a kapcsolat megszűnését követő 1 év.

Szerződés teljesítéséhez kapcsolódó adatok megőrzése: 5 év.

III. Érintetti jogok:

A személyes adataihoz kapcsolódóan az érintettnek a jogszabályban meghatározott jogai vannak.

 1. hozzáférési jog (adatok megismerése, az a tény, hogy történik-e adatkezelés);
 2. amennyiben egy adat elavult vagy helytelen, ennek kiigazítása;(helyesbítéshez való jog)
 3. törlés (kizárólag a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén); (elfeledtetéshez való jog)
 4. az adat kezelésének korlátozása;
 5. a személyes adatok direkt marketing célokra való használatának megtiltása;
 6. személyes adatainak harmadik személy szolgáltató számára történő továbbításához való joga, vagy ennek megtiltása;
 7. bármely az adatkezelő által kezelt személyes adatról másolat kérése; vagy
 8. tiltakozás a személyes adat használata ellen. (tiltakozáshoz való jog)

IV. ADATVÉDELMI INCIDENS:

Az adatbiztonság olyan sérülése, mely a kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Társaságunk biztosítja az adatkezeléshez kapcsolódó kockázat mértékének megfelelő adatbiztonságot, melynek sérülése esetén késedelem nélkül, de legkésőbb a tudomásra jutástól számított 72 órán belül adatvédelmi tisztviselőnk, vagy ennek hiányában az adatkezelő/adatfeldolgozó vagy képviselője bejelentést tesz a felügyeleti hatóságnak és tájékoztatja az érintettet is.

Társaságunk az adatvédelmi incidens tudomására jutását követően haladéktalanul megteszi a szükséges biztonsági intézkedéseket az adatvédelmi incidens alapját adó sérülés megszüntetése, helyreállítása céljából.

Az érintettet értesítjük a megtett intézkedésekről és azok eredményéről.

V. Jogorvoslati tájékoztatás:

Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: NAIH, címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, e-mail címe: ugyfelszolgalat@naih.hu).

Az érintett panaszt nyújthat be a NAIH-hoz amennyiben álláspontja szerint a rá vonatkozó személyes adat kezelés nem felel meg a jogszabályi kötelezettségeknek.

A NAIH döntése ellen bírósági felülvizsgálat kezdeményezhető.

 

Kelt: Mályi, 2018. május 24.

Borsod Agroker Zrt.

cím: 3434 Mályi, Kistokaji út 1.
adószám: 11072229-2-05

 

Translate »
Share This